Tim Lehr
Email timjlehr@yahoo.com
Phone 716-353-3597